غیرفعال کردن صفحات پیوست تصویر

آیا قصد غیرفعال کردن صفحات پیوست تصویر در وردپرس را دارید؟ صفحات پی…