محدود کردن دسترسی به فایل wp-login.php

آیا میخواهید محدود کردن دسترسی به فایل wp-login.php را یاد بگ…