رفع خطای Image size smaller than recommended size

رفع خطای Image size smaller than recommended size

/
اخیراً مشکلات Google AMP و درخواست رفع خطای Image size smalle…