غیرفعال کردن XML-RPC

نحوه غیرفعال کردن XML-RPC در وردپرس

آیا می خواهید نحوه غیرفعال کردن XML-RPC در وردپرس  را یاد بگیرید؟…