کوکی های مرورگر

کوکی مرورگر چیست

کوکی‌‌ مرورگر، به داده‌‌هایی گفته می‌شود که به صورت فایل در سیستم …